Integritetspolicy för Kiropraktorzonen Öst AB

Inledning

Dataskyddsförordningen ställer fler krav på hur vi som företag hanterar personuppgifter i vårt arbete. För att möta förändringarna har vi arbetat fram följande dokument som beskriver hur vi hanterar personuppgifter som vi får del av när du är i kontakt med oss.

Personuppgiftsansvarig är:

Kiropraktorzonen Öst AB, 556875-4344

Skårvägen 16, 603 85 Norrköping

E-post: kontakt@kiropraxis.se

Telefon: 013-482 04 40

Företaget har som ändamål att bedriva kiropraktorverksamhet så som kiropraktormottagning, friskvård och därmed förenlig verksamhet.

Insamling av data

Kiropraktorzonen Öst AB samlar in information från dig när du kontaktar oss via ett kontaktformulär på vår hemsida kiropraxis.se. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn och din e-postadress om du fyller i det på vår webb. På vår hemsida finns möjlighet att boka behandlingstid och fylla i ett nybesöksformulär. Dina uppgifter som du lämnar i samband med bokningen hanteras av oss eller av ett externt system.

När du besöker webbplatsen tar vi dessutom automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan.

Ändamål och laglig grund för hantering av dina personuppgifter

Företagen behandlar personuppgifter för att administrera löpande verksamhetsaktiviteter som t. ex tidsbokningar, patientkommunikation och vid kommunikation mellan olika vårdgivare för att säkerställa säker och adekvat vård och kan innefatta remittering av patient till annan vårdgivare. Företaget kan komma att använda den e-postadress du förser oss med för att skicka ut allmän hälsoinformation, hemövningar, råd relaterat till dina besvär och enstaka nyhetsbrev etc.

Vi har en laglig skyldighet att journalföra behandlingar som sker hos företaget. Företaget sparar personuppgifter i minst 10 år från det att den sista uppgiften fördes in i journalhandlingen i enlighet med den lagstadgade lagringstiden. Andra personuppgifter sparar vi så länge det är nödvändigt för att bedriva en god och säker vård. Finns inget syfte med personuppgiften lagras den inte.

Med vem delar vi dina personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att delas med våra tjänsteleverantörer när det krävs för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell. Personuppgifter som överförts till våra tjänsteleverantörer får endast användas av dem för att utföra sina uppgifter. Uppgifter om din hälsa hanteras i enlighet med patientdatalagen och andra tillämpliga lagar inom hälso- och sjukvård.

Dina rättigheter

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig, rätta eventuella felaktigheter, begära begränsning av, eller invända mot vår hantering av dessa uppgifter, ber vi dig kontakta oss via e-post.

Du kan när som helst kontakta oss på kontakt@kiropraxis.se för att få information om vilka personuppgifter vi sparat om dig. Du kan även begära att få dina personuppgifter raderade under förutsättning att uppgifterna inte innefattas av den lagstadgade minimiperioden om 10 år från sista journalnoteringen.

Eventuella ändringar i policyn

Denna integritetspolicy kan ändras i takt med förändringar som sker på internet eller förändringar i lagstiftning som verksamheten påverkas av. Vi kommer inte uttryckligen inte att informera våra kunder eller webbanvändare om dessa ändringar. Istället rekommenderar vi att du kontrollerar denna sida ibland för eventuella policyförändringar